Anti-discriminatie beleid

Roler helpt onderwijsprofessionals en onderwijsinstellingen het best mogelijke onderwijs te realiseren. Dit doen we door vorm te geven aan flexibele arbeid op een manier die recht doet aan het grote maatschappelijke belang ervan. Met oplossingen voor onderwijsinstellingen én duurzaam loopbaanperspectief voor professionals. Dat is belangrijk, want uiteindelijk zijn het de professionals die het onderwijs naar een hoger plan tillen.

Om deze missie en visie te realiseren hebben we dagelijks te maken met sollicitanten en aanvragen van opdrachtgevers. Daarbij hanteert Roler de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten

 • Roler wijst iedere vorm van discriminatie af en tolereert niet dat werknemers van Roler worden gediscrimineerd door derden. Onder werknemers worden hier tevens de professionals verstaan die onder leiding en toezicht van onze opdrachtgevers werkzaam zijn.
 • Bij de werving en selectie geeft Roler sollicitanten een eerlijke kans op werk, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
 • Sollicitanten worden uitsluitend beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Verzoeken van opdrachtgevers om rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.
 • Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
  – een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
  – resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
  – in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
  – noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Onze werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en ervoor zorg te dragen dat er geen medewerking wordt verleend aan het verzoek.

Verantwoordelijkheden van Roler

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  – Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van dit anti-discriminatiebeleid op de website en de MijnOmgeving.
  – Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door handvaten te bieden in aanverwante regelingen.
  – Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door bespreking hiervan tijdens het werkoverleg.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid en aanverwante regeling.

Vragen en misstanden

Voor specifieke vragen over het anti-discriminatiebeleid en over de toepassing daarvan, kunnen sollicitanten, werknemers en opdrachtgevers hiervoor in de eerste plaats terecht bij Berbel Vervat (Businessunit Directeur). Als dat niet de gepaste of geschikte route is of niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een beroep worden gedaan op onze vertrouwenspersoon of bedrijfsjurist. In het geval van bewezen discriminatie wordt door Roler een passende, corrigerende actie en/of disciplinaire maatregel genomen overeenkomstig de wet en/of de praktijk.