Disclaimer website

Roler Personeelsdiensten Holding B.V. (hierna: Roler) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Roler is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Roler of door U aan Roler via een website van Roler of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Roler geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Roler via deze website.

Roler aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Privacy Verklaring van Roler is niet van toepassing op deze websites van derden.

Indien informatie die op de website van Roler is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Roler garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’) zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Roler. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Roler nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Roler slecht verdraagt met de naam en reputatie van Roler, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van Roler en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Roler of de desbetreffende licentiegever.

© 2016 Roler, 5 september 2016, alle rechten voorbehouden